Waterstudio Ties Rijcken

Innovaties en publicaties voor waterveiligheid en waternatuur

Stijgende zee betaalbaar

De adaptatiekosten aan een stijgende zee zijn in een vereenvoudigde benadering voor Nederland 75 miljard euro per meter zeespiegelstijging, waarvan ruwweg de helft voor de waterkeringen, een kwart voor de kust, een kwart voor het buitendijks gebied en een klein deel bemalingskosten. Deze berekening wekt hopelijk enig vertrouwen in de toekomst, maar de zespiegelstijging is natuurlijk nog geenszins een gelopen race. Wij gaan ervan uit dat het huidige systeem wordt behouden en meegroeit met de zeespiegelstijging. Oplossingen om de versterkingen van de kustbescherming kostenefficiënter te maken zijn buiten beschouwing gelaten. Er is aangenomen dat de waterstanden in de Oosterschelde, Haringvliet en Grevelingenmeer evenveel meestijgen met de zeespiegel en dat dus ook de keringen langs deze meren mee moeten groeien.

Naar publicatie

9 oktober 2022
Gerelateerd aan: Stijgende zee betaalbaar

Alle publicaties (102)