Waterstudio Ties Rijcken

Innovaties en publicaties voor waterveiligheid en waternatuur

Afsluitbaar Open Rijnmond

Voor de Deltacommissie(-Veerman) uit 2008 bedacht ik een concept dat de commissie adopteerde en Afsluitbaar Open Rijnmond doopte. We onderzochten het plan in 2009 met een groot multidisciplinair team.
Bij een zeespiegelstijging van 1,30 meter zorgen de rivierkeringen voor een verminderde stijging van de maatgevende waterstanden van 30 centimeter in Dordrecht en 10 centimeter in Rotterdam. Als de faalkans van de Europoortkering 1:1000 zou zijn kunnen de waterstanden verder omlaag in Dordrecht met 10 centimeter en in Rotterdam met 50 centimeter. Waterberging in Zeeland, lagere faalkansen en slimmere aansturing van de beweegbare keringen kunnen de waterstanden tot 30 à 50 centimeter verder verlagen. Met megagemalen is de regio verder te vrijwaren van grootschalige dijkversterking als de zeespiegel verder stijgt.

Alle publicaties van Studio Ties over Afsluitbaar Open Rijnmond

Rijnmond: Quo Vadis? Vier SuggesTies

Rijnmond: Quo Vadis? Vier SuggesTies

Ik heb sinds 2007 ontwerpend onderzoek gedaan naar de langetermijntoekomst van de benedenrivieren, zie in deze link een selectie van meer dan 50 publicaties en presentaties door of over mijn Rijnmondwerk, waaronder mijn proefschrift. Ook ben ik de bedenker van de Hollandkering en Samen Sterk uit 2022 en Afsluitbaar Open Rijnmond uit 2008. Ik volg de ontwikkelingen op de voet. In dit artikel vijf suggesties voor iedereen die werkt aan waterveiligheid rond de benedenrivieren.

Naar publicatie

Vijf veelgestelde vragen over de Hollandkering

Vijf veelgestelde vragen over de Hollandkering

1) Kan alléén de Hollandkering het benedenrivierengebied beschermen tegen de zeespiegelstijging? 2) Het voordeel van de Hollandkering is dus vooral gelegen in de combinatie met andere systeemmaatregelen. Hoe werkt dat, in de benedenrivieren? 3) Kunnen systeemmaatregelen een alternatief zijn voor dijkversterking en buitendijkse aanpassing? 4) Welke rol spelen megaplannen zoals de inzendingen voor de EO Wijers prijsvraag en de architectuurbiënnale? 5) Wanneer besluiten we om een systeemmaatregel te bouwen?

Naar publicatie

Economic optimization of storm surge barrier systems

Economic optimization of storm surge barrier systems

Storm surge barriers are crucial for preventing coastal floods. However, assessing the costs and benefits of improving their reliability is often overlooked. A model presented in this paper optimizes investments for closure reliability and flood defense improvements, showing that constructing such barriers is economically sound, even with rising sea levels.

Go to publication

Samen Sterk

Samen Sterk

Samen Sterk is een concept om het benedenrivierengebied veilig tegen overstromingen te houden als de zeespiegel stijgt. De vondst van Samen Sterk is om de bestaande Maeslantkering niet te vervangen, maar aan te vullen met een extra stormvloedkering, ter hoogte van Hoek van Holland: de Hollandkering. Juist het samenspel tussen twee stormvloedkeringen reduceert hoge waterstanden en maakt waterberging aan de zuidkant en gemalen aan de westkant effectiever. Bovendien wordt het met twee stormvloedkeringen mogelijk om onderhoud aan de één te plegen terwijl de ander in gebruik blijft. Samen Sterk beoogt daarmee vooral kostenbesparing op dijkversterkingen, het zo lang mogelijk behouden van een open verbinding met de zee voor scheepvaart en ecologie, en betere ontwikkelingsvoorwaarden voor het buitendijks gebied en de dijkzones.
Op zoek naar alternatieven voor dijkversterking langs de benedenrivieren onder zeespiegelstijging – een verkenning.

Naar publicatie

Natuurlijker, veiliger en leefbaarder met getij

Waar rivieren uitmonden in de zee, brengt de natuur een unieke rijkdom voort. De getijdennatuur in Zuid-Holland dreigt te verdwijnen door de zeespiegelstijging. Afname van groene ruimte zorgt voor problemen met leefbaarheid, economie en recreatie. Het toekomstperspectief van Wereld Natuur Fonds en ARK herstelt het getij en vergroot het natuurareaal, met behoud van waterveiligheid en zoetwatervoorziening.

Naar productie

‘Juist niet terugtrekken’

‘Juist niet terugtrekken’

Moet Nederland het westen prijsgeven aan het water? Watermanagers: ‘We worden onnodig bang gemaakt’. Nederland moet zich niet nu al voorbereiden op scenario’s in de heel verre toekomst, maar kan beter vertrouwen op waar het land al eeuwen goed in is: water buiten de deur houden. „Laat die zee maar komen.”

Naar publicatie

Inlaatpunten stroomopwaarts

Open Haringvlietsluizen bieden doorgang voor vissen op weg naar de paaigebieden van de Rijn en Maas, waarvan er vele nog maar net zijn aangelegd en wachten op gebruik. De feestelijke starthandeling van het Kierbesluit was gepland op 5 september 2018 maar werd uitgesteld omdat vanwege de lage rivierafvoer de sluizen niet open konden; dat gebeurde uiteindelijk pas op 7 december. De grenzen van het nieuwe Kierbeheer zijn te verruimen door de Klimaatbestendige Water Aanvoer vaker in te zetten: een maatregel binnen een grotere visie om zoetwaterinlaatpunten stroomopwaarts te verleggen.

Naar publicatie

EMERGO – the Dutch flood risk system since 1986

EMERGO – the Dutch flood risk system since 1986

My PhD dissertation (the “Tiesis”): In 1986, the completion of the Eastern Scheldt barrier made Dutch flood risk policymaking world famous. What has happened since then? The comprehensive historical policy analysis in this thesis identifies three trends. National investments in flood protection have continued and were strongly supported by refined risk and acceptable risk analyses. The interplay between flood risk reduction and other water system objectives played a major strategic role and can be described by an upward movement in ‘Maslow’s hierarchy for water infrastructure development’, a concept introduced in this thesis. Nature development and landscape quality have become increasingly important, but a policy discourse analysis reveals a struggle to get to grips with these objectives and to find a balance between quantitative and narrative decision support.

Naar publicatie

Een adaptieve blik op de Rijnmond puzzel

Een adaptieve blik op de Rijnmond puzzel

Een kleine geschiedenis van de Rijnmond

Een kleine geschiedenis van de Rijnmond

Zes jaar na het spannende Afsluitbaar Open Rijnmond, een idee van de Deltacommissie 2008 en de TU Delft, lijkt de nabije toekomst van Rijnmond-Drechtsteden beklonken met een veilige deltabeslissing, degelijke buitendijkse bouwregelgeving en een hernieuwd kierbesluit. Maar toen kwam een groep Delftse oudgedienden opeens met een nieuw megaplan. De toekomst is ongewis, maar van het verleden valt veel te leren.

Naar publicatie

De meest bestudeerde haven ter wereld

Systeemmaatregelen

Systeemmaatregelen

Vijf onderzoeksvragen over de faalkans van de Maeslantkering

Vijf onderzoeksvragen over de faalkans van de Maeslantkering

Leidt het meenemen van het partieel functioneren van de Maeslantkering tot significant andere maatgevende hoogwaterstanden? Moeten we voor de Waterwet toetsing van de Maeslantkering een andere systematiek toepassen dan voor het Beheer en Onderhoud? Is het sluitpeil bij verdergaande klimaatverandering van invloed op de maatgevende hoogwaterstanden? Hoe kan een fundamenteel betere faalkans van stormvloedkeringen worden verkregen? Met welk ontwerp van twee stormvloedkeringen (waarvan één de Maeslantkering) is een fundamenteel betere bescherming voor de Rijnmond-Drechtsteden te verkrijgen, en op welke locatie zou deze moeten komen te liggen?

Naar publicatie

Moveable flood barriers in the Rhine-Meuse estuary

Moveable flood barriers in the Rhine-Meuse estuary

It is possible to reduce flood risk in estuaries without having to drastically modify the river banks by levees or to block shipping routes and ecological flows by dams. ‘Storm surge barriers’ close off a river mouth at times of high sea water levels, but keep the river open during calmer times. ‘Moveable river flood barriers’ direct a river towards less urbanised parts of the delta. It is likely that with climate change and continuing economic growth more of these barriers will be built worldwide. The influential Dutch state commission the ‘Delta Commission’ has adopted an idea by Delft University of Technology to flood-proof the Dutch Rhine-Meuse delta by a number of existing and new moveable barriers. These will direct high water flows in desired directions, particularly at times when a storm at sea coincides with high river discharges. This would create a historically complex system of flood defenses, thus needing thorough modelling and more detailed design to evaluate benefits and costs. 

To publication

Afsluitbaar Open Rijnmond integratierapport

Afsluitbaar Open Rijnmond integratierapport

De Technische Universiteit Delft schreef in de lente van 2008 een adviesrapport voor de tweede Deltacommissie en plaatste daarin een kleurrijke tekening van een alternatief voor de lange-termijn waterveiligheid van Rotterdam en de Drechtsteden. De Deltacommissie illustreerde met de tekening hun ‘afsluitbaar open’ aanbeveling voor de Rijnmond, en adviseerde om daar op korte termijn nader onderzoek naar te doen. Inmiddels is de studie ‘Afsluitbaar Open Rijnmond – een eerste integrale verkenning’ uitgevoerd, onder leiding van dezelfde onderzoekers die de oorspronkelijke schets maakten voor de Deltacommissie, in opdracht van Rotterdam Climate Proof en Kennis voor Klimaat. Deze studie leverde zes deelrapporten en dit integratierapport.

Rhine estuary closeable but open

Rhine estuary closeable but open

An integrated system approach to floodproofing the Rhine and Meuse estuaries in the 21st century; in the spring of 2008, Delft University of Technology wrote a report for the second delta committee, a body set up to advise the dutch government and parliament on the Netherlands’ long-term flood risk policy. The delft report included a colourful drawing of a solution for Rotterdam and the drecht cities, and the delta committee used this image to illustrate their ‘closable-but-open’ recommendation for the Rhine-meuse estuary and explicitly recommended further research.

To publication

Draaien aan de kranen in strijd tegen het water

Draaien aan de kranen in strijd tegen het water

Het waterbeheer van de toekomst. Weinig dijkverhogingen, wel veel regeltechniek. In de Controlekamer van de toekomst registreert Rijkswaterstaat in Lelystad alle actuele waterstanden, waterstromen, temperaturen, zoutgehaltes en ecosystemen van de Nederlandse rivieren en de delta. Verwachtingen voor de komende tien dagen zijn beschikbaar over rivierafvoeren, neerslag, getijde, wind. Alle grote sluizen, stuwen en pompen van het hoofdwatersysteem kan de Controlekamer vanaf hier aansturen, alsof Nederland een procesfabriek is.

Alle publicaties (102)

Schrijf je hier in voor superkorte mailtjes over nieuw werk van Studio Ties

Gelukt!