Waterstudio Ties Rijcken

Innovaties en publicaties voor waterveiligheid en waternatuur

Afsluitbaar Open Rijnmond

Voor de Deltacommissie (-Veerman) uit 2008 bedacht ik een concept dat de commissie adopteerde en Afsluitbaar Open Rijnmond doopte. We onderzochten het plan in 2009 met een groot multidisciplinair team.
Bij een zeespiegelstijging van 1,30 meter zorgen de rivierkeringen voor een verminderde stijging van de maatgevende waterstanden van 30 centimeter in Dordrecht en 10 centimeter in Rotterdam. Als de faalkans van de Europoortkering 1:1000 zou zijn kunnen de waterstanden verder omlaag in Dordrecht met 10 centimeter en in Rotterdam met 50 centimeter. Waterberging in Zeeland, lagere faalkansen en slimmere aansturing van de beweegbare keringen kunnen de waterstanden tot 30 à 50 centimeter verder verlagen. Met (mega)gemalen is de regio verder te vrijwaren van grootschalige dijkversterking als de zeespiegel verder stijgt.

Alle publicaties van Studio Ties over Afsluitbaar Open Rijnmond

Samen Sterk

Samen Sterk

Samen Sterk is een concept om het benedenrivierengebied veilig tegen overstromingen te houden als de zeespiegel stijgt. De vondst van Samen Sterk is om de bestaande Maeslantkering niet te vervangen, maar aan te vullen met een extra stormvloedkering, ter hoogte van Hoek van Holland: de Hollandkering. Juist het samenspel tussen twee stormvloedkeringen reduceert hoge waterstanden en maakt waterberging aan de zuidkant en gemalen aan de westkant effectiever. Bovendien wordt het met twee stormvloedkeringen mogelijk om onderhoud aan de één te plegen terwijl de ander in gebruik blijft. Samen Sterk beoogt daarmee vooral kostenbesparing op dijkversterkingen, het zo lang mogelijk behouden van een open verbinding met de zee voor scheepvaart en ecologie, en betere ontwikkelingsvoorwaarden voor het buitendijks gebied en de dijkzones.
Op zoek naar alternatieven voor dijkversterking langs de benedenrivieren onder zeespiegelstijging – een verkenning.

Naar publicatie

Een adaptieve blik op de Rijnmond puzzel

Een adaptieve blik op de Rijnmond puzzel

Een kleine geschiedenis van de Rijnmond

Een kleine geschiedenis van de Rijnmond

Zes jaar na het spannende Afsluitbaar Open Rijnmond, een idee van de Deltacommissie 2008 en de TU Delft, lijkt de nabije toekomst van Rijnmond-Drechtsteden beklonken met een veilige deltabeslissing, degelijke buitendijkse bouwregelgeving en een hernieuwd kierbesluit. Maar toen kwam een groep Delftse oudgedienden opeens met een nieuw megaplan. De toekomst is ongewis, maar van het verleden valt veel te leren.

Naar publicatie

Moveable flood barriers in the Rhine-Meuse estuary

Moveable flood barriers in the Rhine-Meuse estuary

It is possible to reduce flood risk in estuaries without having to drastically modify the river banks by levees or to block shipping routes and ecological flows by dams. ‘Storm surge barriers’ close off a river mouth at times of high sea water levels, but keep the river open during calmer times. ‘Moveable river flood barriers’ direct a river towards less urbanised parts of the delta. It is likely that with climate change and continuing economic growth more of these barriers will be built worldwide. The influential Dutch state commission the ‘Delta Commission’ has adopted an idea by Delft University of Technology to flood-proof the Dutch Rhine-Meuse delta by a number of existing and new moveable barriers. These will direct high water flows in desired directions, particularly at times when a storm at sea coincides with high river discharges. This would create a historically complex system of flood defenses, thus needing thorough modelling and more detailed design to evaluate benefits and costs. 

To publication

Afsluitbaar Open Rijnmond integratierapport

Afsluitbaar Open Rijnmond integratierapport

De Technische Universiteit Delft schreef in de lente van 2008 een adviesrapport voor de tweede Deltacommissie en plaatste daarin een kleurrijke tekening van een alternatief voor de lange-termijn waterveiligheid van Rotterdam en de Drechtsteden. De Deltacommissie illustreerde met de tekening hun ‘afsluitbaar open’ aanbeveling voor de Rijnmond, en adviseerde om daar op korte termijn nader onderzoek naar te doen. Inmiddels is de studie ‘Afsluitbaar Open Rijnmond – een eerste integrale verkenning’ uitgevoerd, onder leiding van dezelfde onderzoekers die de oorspronkelijke schets maakten voor de Deltacommissie, in opdracht van Rotterdam Climate Proof en Kennis voor Klimaat. Deze studie leverde zes deelrapporten en dit integratierapport.

Rhine estuary closeable but open

Rhine estuary closeable but open

An integrated system approach to floodproofing the Rhine and Meuse estuaries in the 21st century; in the spring of 2008, Delft University of Technology wrote a report for the second delta committee, a body set up to advise the dutch government and parliament on the Netherlands’ long-term flood risk policy. The delft report included a colourful drawing of a solution for Rotterdam and the drecht cities, and the delta committee used this image to illustrate their ‘closable-but-open’ recommendation for the Rhine-meuse estuary and explicitly recommended further research.

To publication

Alle publicaties (95)

Schrijf je hier in voor superkorte mailtjes over nieuw werk van Studio Ties

Gelukt!